PostHeaderIcon Żłobek Publiczny w Bielawie

PostHeaderIcon Rekrutacja

Żłobek Publiczny w Bielawie

Dyrektor Żłobka Publicznego w Bielawie informuje o rekrutacji Dzieci do Żłobka na rok szkolny 2022/2023.

Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji w dniach od 01.03.2022 r. do 25.03.2022 r. będą wydawane i przyjmowane „Deklaracje woli kontynuacji pobytu dziecka w żłobku”. Deklaracje dotyczą dzieci aktualnie uczęszczających do naszego żłobka, które będą kontynuowały edukację żłobkową w roku szkolnym 2022/2023. Rekrutacja dla dzieci nowych, zgodnie z Regulaminem Rekrutacji, odbędzie się od 01.04.2022 r. do 22.04.2022 r.

Deklarację można pobrać ze strony internetowej naszego żłobka w zakładce „ Rekrutacja” lub w grupie, do której aktualnie uczęszcza dziecko. Wypełnioną deklarację proszę przekazać do grupy, do której aktualnie uczęszcza dziecko.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do naszego żłobka na rok szkolny 2022/2023 znajdują się w Regulaminie Rekrutacji dostępnym na naszej stronie internetowej w zakładce „Rekrutacja”. http://www.bajka.twojemiejsce.pl

 

Dokumentami związanymi są :

- Zarządzenie Dyrektora Żłobka nr 3/2022 z dnia 21.02.2022 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji dzieci do Żłobka Publicznego w Bielawie na rok szkolny 2022/2023

- Regulamin Rekrutacji Dzieci do Żłobka Publicznego w Bielawie na rok szkolny 2022/2023

Załączniki do Regulaminu Rekrutacji :

Załącznik nr 1- Deklaracja Woli Kontynuacji Pobytu Dziecka w Żłobku Publicznym w Bielawie na rok szkolny 2022/2023

Załącznik nr 2- Karta Zgłoszenia Dziecka do Żłobka Publicznego w Bielawie na rok szkolny 2022/2023 Dyrektor Żłobka Publicznego w Bielawie Iwona Łęgosz

 

PostHeaderIcon Stawka żywieniowa

Żłobek Publiczny w Bielawie

ZARZĄDZENIE NR 2 /2022 DYREKTORA ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W BIELAWIE z dnia 09.02.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki żywieniowej w Żłobku Publicznym w Bielawie.

 

PostHeaderIcon Dofinansowanie do pobytu dziecka

Żłobek Publiczny w Bielawie
Plik odt Dofinansowanie do pobytu dziecka
04‑01‑2022 20:37:44

Szanowni Rodzice !

W związku z uruchamianiem przez rząd  dofinansowania do pobytu dziecka w instytucji opieki dla dzieci do lat 3 (Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym Dz.U..2021.2270) na gminy prowadzące instytucje opieki nad dziećmi nałożono obowiązek przekazywania danych dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub opieką opiekuna dziennego.

W związku z powyższym proszę o przekazanie do Żłobka Publicznego w Bielawie na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do 14 stycznia 2022 r. danych jak poniżej, niezbędnych do przyznania dofinansowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość: imiona, nazwiska, daty urodzenia oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu rodziców.

Dane te nie będą ujawniane na stronach gminy prowadzącej rejestr żłobków i klubów dziecięcych, w wykazach dziennych opiekunów, na stronach ministra właściwego do spraw rodziny.

Uwaga: Wnioski do ZUS o ustalenie prawa do dofinansowania rodzice będą mogli składać od 1 kwietnia 2022 r.

Iwona Łęgosz- dyrektor żłobka