PostHeaderIcon Żłobek Publiczny w Bielawie

PostHeaderIcon Dofinansowanie do pobytu dziecka

Żłobek Publiczny w Bielawie
Plik odt Dofinansowanie do pobytu dziecka
04‑01‑2022 20:37:44

Szanowni Rodzice !

W związku z uruchamianiem przez rząd  dofinansowania do pobytu dziecka w instytucji opieki dla dzieci do lat 3 (Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym Dz.U..2021.2270) na gminy prowadzące instytucje opieki nad dziećmi nałożono obowiązek przekazywania danych dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub opieką opiekuna dziennego.

W związku z powyższym proszę o przekazanie do Żłobka Publicznego w Bielawie na załączonym formularzu w nieprzekraczalnym terminie do 14 stycznia 2022 r. danych jak poniżej, niezbędnych do przyznania dofinansowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość: imiona, nazwiska, daty urodzenia oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu rodziców.

Dane te nie będą ujawniane na stronach gminy prowadzącej rejestr żłobków i klubów dziecięcych, w wykazach dziennych opiekunów, na stronach ministra właściwego do spraw rodziny.

Uwaga: Wnioski do ZUS o ustalenie prawa do dofinansowania rodzice będą mogli składać od 1 kwietnia 2022 r.

Iwona Łęgosz- dyrektor żłobka

 

PostHeaderIcon Życzenia na Nowy Rok

Żłobek Publiczny w Bielawie

 

PostHeaderIcon Zmiana opłat za pobyt dziecka w żłobku

Żłobek Publiczny w Bielawie

SZANOWNI RODZICE !

Informuję, że od dnia 01 stycznia 2022 r. zmianie ulegnie miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku.

Bardzo proszę o zapoznanie się z dokumentami załączonymi do informacji.

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 14 września 2021 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.
  2. Uchwała  Nr XX/192/2020 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Publicznym w Bielawie.
  3. Zarządzenie Dyrektora Żłobka  nr 11/2021 r.  Dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

Iwona Łęgosz
dyrektor żłobka Publicznego w Bielawie