PostHeaderIcon Informacja dla rodziców

Żłobek Publiczny w Bielawie

Bielawa , dnia 30.03.2021 r.

 

 

Szanowni Rodzice

uprzejmie informuję, że podpisane w dniu 26 marca 2021 r. rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID-19 w okresie zawieszenia pracy żłobka tj. w dniach 27 marca - 09 kwietnia 2021 r. daje możliwość opieki nad dzieckiem dla rodziców, którzy :

1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

5) wykonują działania ratownicze,

6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

8) są zatrudnieni w  placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

 

Opieka nad dzieckiem będzie realizowana na podstawie oświadczenia rodzica / prawnego opiekuna

( oświadczenie w załączeniu)

Oświadczenie można dostarczyć w momencie przyprowadzenia dziecka do żłobku lub pobrać w żłobku.

 

 

 

Iwona Łęgosz

Dyrektor żłobka publicznego w Bielawie