PostHeaderIcon Zarządzenie nr 4/2019

Żłobek Publiczny w Bielawie

ZARZĄDZENIE  NR  4 /2019

DYREKTORA  ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W BIELAWIE

z dnia 27.08.2019 r.

 

W sprawie: ustalenia wysokości dziennej stawki żywieniowej w Żłobku Publicznym

w Bielawie.

 

Powołując się na  Uchwałę NR 4/26/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia  2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia częściowych zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym w Bielawie,  zarządzam co następuje :

 

§ 1

 

Na podstawie kalkulacji uwzględniającej normy żywieniowe stosowne do wieku dziecka, rodzaju i liczby posiłków oraz poziomu cen produktów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków ustalam wysokość stawki żywieniowej – 6,50 zł.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2019 r. i podlega podaniu do wiadomości  na tablicy ogłoszeń żłobka.

 

 

Iwona Łęgosz

Dyrektor Żłobka Publicznego w Bielawie