PostHeaderIcon OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU

Żłobek Publiczny w Bielawie

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU

Informuję Rodziców, że od dnia 01.01.2019 r. wzrasta wysokość opłaty za czas pobytu dziecka w żłobku.

  1. Koszt pobytu dziecka w żłobku reguluje Uchwała NR 4/26/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i określenia częściowych zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym w Bielawie : „ ...§ 1 pkt.1. Za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym w Bielawie wymiarze do 10 godzin dziennie, ustala się opłatę w wysokości 0,1 % aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, za każdą godzinę świadczeń żłobka realizowaną na rzecz dziecka".

    Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. ( Dz.U. z dnia 19 września 2018 , poz.1794 - w załączeniu) , od 01 stycznia 2019 r. koszt za jedną godzinę pobytu dziecka w żłobku wynosić będzie 2,25 zł.

  2. Stawka żywieniowa pozostaje bez zmian- 6,30 zł za trzy posiłki dziennie (Zarządzenie Dyrektora w załączeniu).

Należność za pobyt dziecka w żłobku należy uiszczać w formie przelewu na numer konta żłobka jak poniżej do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni :

15 1090 2284 0000 0001 3239 0816

Kwotę należną do zapłaty Rodzice otrzymują drogą e-mailową do dnia 5 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.


W tytule przelewu należy wpisać
:

Opłata za żłobek za dziecko .(imię i nazwisko dziecka) za miesiąc, rokIwona Łęgosz
Dyrektor Żłobka Publicznego w Bielawie.

 

Załącznik 1  Rozporządzenie Rady Ministrów

Załącznik 2 Zarządzenie Dyrektora Żłobka